Duke pasur parasysh se COVID-19 ka një ndikim te jashtëzakonshëm në shumë aspekte të jetës së përditshme, i gjithë personeli mjeksor në të gjithë botën ka nën vëmëndje shëndetin mendor të femrave shtatzëna. Për të kuptuar më mirë situatën e tanishme dhe për të planifikuar një ndihmë efektive, kerkojmë femra shtatzëna që janë të gatshme të plotesojnë një anketë anonime për ndjesitë e tyre në lidhje me situatën epidemiologjike. Për më shumë informacion, ndiqni hapat e mëposhtem.

Hyrje:

Plotesimi i anketës kerkon rreth 10-15 minuta. Pjesmarrja është me deshirë. Të gjitha pergjigjet janë sekrete, anketa është anonime dhe nuk do të jemi në gjendje të identifikojmë personat pjesëmarres. Në rast pyetjesh, ju lutemi të kontaktoni me ekipin tonë në adresën e e-mailit: mamaCOVID19@prenatalprojekt.pl

Le të fillojmë me disa pyetje të shkurtra, për të kuptuar nqse Ju i plotësoni kushtet e pjesemarrjes në një anketim të tillë.

Faqe 1 e 1

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.